Pomoc społeczna
Pomoc społeczna

Fundacja pomaga osobom mającym trudności w funkcjonowaniu społecznym i samodzielności, kreuje postawy aktywne w społeczeństwie. Organizacja zajmuje się profilaktyką społeczną, zapobiegania czynom zabronionym i innym negatywnym zjawiskom społecznym, przeciwdziała uzależnieniom i patologiom.

Ochrona zdrowia i sport
Ochrona zdrowia i sport

Fundacja zajmuje się profilaktyką zdrowotną, promowaniem zdrowego trybu życia, ochroną i promocją zdrowia, rozwojem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu. Organizacja pracuje nad tworzeniem warunków do rozwoju zainteresowań sportem, kulturą fizyczną, rekreacją.

Kultura i nauka
Kultura i nauka

Fundacja ma wspierać działalności w zakresie kultury i sztuki, twórczości artystycznej, a także realizować działalność kulturalną, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Organizacja ma za zadanie upowszechnianie i wdrażanie innowacji w różnych sferach życia, rozwój nowoczesnych technologii, innowacyjnych programów i rozwiązań.

Ochrona środowiska
Ochrona środowiska

Fundacja ma promować walory środowiska naturalnego w regionach, uwrażliwiać na prawa i obowiązki człowieka względem ochrony zwierząt, przyrody ożywionej i nieożywionej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ekologii i ochrony środowiska.

Previous Next

Fundacja Społeczne Szafiry realizuje akcję „Mediacja w praktyce” w ramach projektu „Zacznij od prawa”, który skierowany jest do osób objętych pomocą społeczną, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych. Akcja wpisuje się w obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 oraz Tygodnia Mediacji (17-22 października 2016). Tym samym włączamy się w ogólnopolski projekt Ministerstwa Sprawiedliwości realizowany pod hasłem "Masz prawo do mediacji".

Informacje o naszej akcji znajdują się także na stronach:

  • Ministerstwa Sprawiedliwości
  • Sądu Okręgowego w Lublinie

plakat akcja mediacja m